Төслийн маягт

Танилцуулга

Хэрэгжүүлэх газар Төслийн нэр
Ангилал Чиглэл
Зорилго Зорилт
Төсөл хэрэгжих хугацаа: БХСангаас хүсэж буй санхүүжилтийн дүн

Төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга

Тулгамдаж буй асуудал/Хэрэгцээ шаардлага Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Төсөл хэрэгжүүлэх техникийн тодорхойлт Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн
Төсөл хэрэгжүүлэх хуваарь (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) Төсөл хэрэгжүүлсэнээр гарч болохуйц байгаль орчин ба нийгэм хамгааллын эрсдэл
Нэмэлт    

Санхүүгийн мэдээлэл

ОРЛОГО
Өөрийн хөрөнгөөр ₮ Хандив ₮
Бусад байгууллагаас авч буй тусламж/дэмжлэг ₮ Сангаас хүсч буй тэтгэлэг ₮
Зарлага
Сангаас хүсч буй санхүүжилтийн ₮ зардлын задаргаа
Нэмэлт тайлбар зардлын задаргаа

Байгууллагын тухай

Байгууллагын нэр Байгууллагын тэргүүн
Байгууллагын байршил Байгуулагдсан он
Байгууллагын бүтэц Үйл ажиллагааны түүх
Холбоо барих хүн Төслийн багийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулга