Байгаль орчны тухай хууль

УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ-2016.03.23