2.0. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
СТАНДАРТЫН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ

(Хүний нөөцийн менежмент)

2.1. Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стратеги, стандартын удирдлагаар хангах

2.1.1. Байгууллагын өөрчлөлт, хөгжил, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах

2.1.2. Төрийн албаны хүний нөөцийн сургалт, судалгаа, шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

2.1.3. Төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалин хөлс, урамшуулал, бусад хангамж (нөхөх төлбөр, тусламж)-ийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах, мэргэшлийн зөвлөгөө, арга зүйн удирлагаар хангах


2.2. Төрийн албанд анх орох иргэний хэрэгцээг төлөвлөх, хангалтыг зохион байгуулах бодлого, стратеги, стандартын удирдлагаар хангах

2.2.1. Төсвийн байгууллагын хүний нөөцийг төлөвлөх, боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлохтой холбогдсон мэргэшлийн зөвлөгөө, арга зүйн удирлагаар хангах

2.2.2. Төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах, зохицуулах, төрийн албанд анх орох иргэний нөөцийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн мэдээллээр сонирхогч байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн албаны зөвлөлийн зар