НОГООН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ

БРНХАЖЯ, Түншлэгч байгуулагуудын хамтран зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалт

2016 оны 3 дугаар сарын 16

1. Монгол улсын урт хугацааны Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 болон Ногоон хөгжлийн бодлогын уялдаа, Ж. Должинсүрэн Хөтөлбөрийн менежер, Хүний хөгжил, МХЗ, НҮБХХ

2. Ногоон хөгжлийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх үндэсний тэргүүлэх чиглэл, Ногоон хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газрын ахлах мэрэгжилтэн С.Эрдэнэцэцэг

3. МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ (ТоС)-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, Д.Төмөрхүү, ТоС-ийн Удирдах хорооны гишүүн, Ариг банкны Манлай Дэмжигч

4. ТОГТВОРТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ХХААБГ-ЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.АМГАЛАН

5. МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 САНГИЙН ЯАМ

6. Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон хөгжлийг дэмжих нь, САНГИЙН ЯАМ

“Уур амьсгалын өөрчлөлт: тооллого, тоо бүртгэл, чадавх, санхүүжилт” сэдэвт хэлэлцүүлэг

2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр

1. Уур амьсгалын санхүүжилт: Уур амьсгалын ногоон сан & Дасан зохицох сан, Ц.Батцэцэг, БОНХАЖЯ-ны БХС-гийн төслийн менежер

2. GIZ-н “REDD+ Монгол Улсын Үндэсний Ойн Тооллого” төсөл

3. Хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого: хамтын ажиллагаа, хэрэгцээ шаардлага,ач холбогдол, Э.Санаа, Б.Тэгшжаргал, Ш.Гэрэлмаа, Байгаль хамгаалах сангийн Уур амьсгалын төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

4. REDD+ Монгол оронд, Ц.Банзрагч, ОБЗГ, БОНХАЖЯ

5. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН, Байгаль хамгаалах сангийн захирал Х.Батжаргал

6. Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Ногоон хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга Т.Булган

7. Carbon swap буюу НҮүрстөрөгчийн кредитээр наймаалцах боломж, Ц.ГЭРЭЛТ-ОДГадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс, БОНХАЖЯ

8. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн танилцуулга, Төслийн зохицуулагч Б.Оргил

9. ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРЛЫГ БУУРУУЛАХ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, эх үүсвэр, Батимаа П. Доржпүрэв Ж. Намхайням Б.null

10. НҮБ-ЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, Д.Саруул, Төслийн менежер, УАӨ-ийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

11. Уур амьсгалын өөрчлөлт ба байгальд түшиглэсэн дасан зохицохуйн үр дүн, тогтвортой байдал, Ц. Туяа, ЭТДЗ-уйн арга хэмжээг УАӨ-д өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь төсөл

12. НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр -Уур амьсгалын өөрчлөлт, Б.Бүнчингив (Dr.-Ing.)НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Байгаль орчны баг

13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн боломж, санхүүжилтийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ, ХасБанкны Эко Банкны Хэлтсийн Захирал, Г.Туул

14. “OYU TOLGOI WIND POWER PROJECT”