Тайлан


"НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн (НҮБУАӨСК) -ийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт Монгол улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр"

Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр "НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн (НҮБУАӨСК) -ийн хүрээнд 2015 оны хэлэлцээрт Монгол улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр"-ийн хуурангуй баримт бичгийг Конвенцийн Нарийн Дэлгэрэнгүй...